Medarbetarpolicy

Medarbetarpolicy – Skepnad

Nyckelord:

Mångfald

Rättvisa
Jämställdhet

Inkludering
Ärlighet

Stycken att skriva kring nyckelorden, föreslå genom egna texter eller kommentarsfunktionen:

Skepnad och dess medarbetare har en grundsyn om människors lika värde. Vi tror att olikheter berikar oss oavsett vad de beror på. Vårt synsätt gör inte skillnad på kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi uppmuntrar och tar gärna del av andras erfarenheter, livsstilar, värderingar, familjesituation och utbildning. Alla människor förtjänar respekt.
Skepnad har grundsynen att detta ska återspeglas inom organisationen såväl som i våra samarbeten med kunder och affärspartners. Det återspeglar hur vi rekryterar, samarbetar och utvecklar oss själva som medarbetare och som organisation.
Ledningen har det yttersta ansvaret att möjliggöra och upprätthålla att denna mångfald.

Swedish:

På Skepnad står vi för jämställdhet och rättvisa. Vi grundar det i vår övertygelse om alla människors lika värde, tillsammans med insikten att det värdet inte respekteras i världen idag. Alla människor förtjänar respekt, alla människor förtjänar att få vara sig själva, och alla människor förtjänar chansen att delta aktivt både i samhället och i hobbyvärlden. Vi står upp mot diskriminering, kränkande särbehandling och språk, mobbing, och härskartekniker.

På Skepnad tror vi på att olikheter berikar oss, oavsett vad de beror på. Vi gör inte skillnad på kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder – men vi uppmuntrar och tar gärna del andras erfarenheter, livsstil, värderingar, familjesituation och bakgrund. Att respektera någon annan är ofta att försöka förstå dem.

På Skepnad vet vi att inkludering är viktigt och att det inte händer av sig själv. Representation spelar roll. För att inrymma perspektiv som inte är våra egna måste vi reflektera över vårt skapande, aktivt bjuda in de som är olika oss själva, och lyssna när vår publik säger att vi missat något. 

På Skepnad tillämpar vi ärlighet och transparens. Vi har en nolltolerans mot kränkande särbehandling och mobbing både inom Skepnad och i utrymmen vi modererar och vi tar alla rapporter om att det förekommer på allvar.

English:

At Skepnad, we believe in equality and justice. This means a belief in the equal value of all human beings paired with the knowledge that that value is not respected in the world today. Everyone deserves respect, everyone must be allowed to be themselves, and everyone deserves the opportunity to engage both with society and within their hobbies. We stand against all discrimination, bullying, victimization, hate speech and toxic behaviour.

At Skepnad, we hold that diversity enriches all of us, regardless of its origin. We don’t separate people based on gender, race, religious beliefs, disabilities, sexuality or age – but we do recognize and learn from others’ differing experiences, backgrounds, values, family situations and ways of life. To respect someone often means making an effort to understand them.

At Skepnad, we know that inclusion is important, and that it doesn’t happen on its own. Representation matters. To include perspectives other than our own we must reflect on our own creative processes, actively invite those different from ourselves, and listen when our audience tells us we’re missing something.

At Skepnad, we practice honesty and transparency. We have a zero-tolerance for toxic behaviour and bullying both within Skepnad and in spaces we moderate, and will take any and all reports thereof seriously.